Takeda no Komoriuta

Japanese Lullabies

Mori mo iyagaru, Bon kara saki-nya
Yuki mo chiratsuku-shi, Ko mo naku-shi

Bon ga kita-tote, Nani ureshi-karo
Katabira wa nashi, Obi wa nashi

Kono ko you naku, Mori wo ba ijiru
Mori mo ichi-nichi, Yaseru-yara

Hayo-mo yuki-taya, Kono zaisho koete
Mukou ni mieru wa, Oya no uchi (x2)

I would hate baby-sitting beyond Bon Festival,
The snow begins to fall, and the baby cries.

How can I be happy even when Bon Festival is here?
I don't have nice clothes or a sash to wear.

This child continues to cry and is mean to me.
I get thinner because the baby cries all day.

I would quickly quit here and go back
To my parents' home over there.